Trosbekännelsen

  • Bibeln är Guds inspirerade, ofelbara Ord (2 Tim. 3:16, 2 Pet. 1:20-21)
  • Gud är treenig: Fadern, Sonen och Helige Ande (Joh. 10:30, Joh. 14:23, 26)
  • Jesus Kristus, Guds son, är Gud och människa: den ende Frälsaren (Hebr. 1:8, 1 Tim. 2:5)
  • Helige Ande, som är Gud och livgivare, övertygar om synd, rättfärdighet och dom. Han förenar människan med Jesus Kristus i tro och bor i den pånyttfödde troende (Joh. 16:8-11)
  • Människan, som är skapad till Guds avbild och för att ha gemenskap med honom, har fallit från Gud och kan inte återupprätta sig själv utan behöver en frälsare. (1 Mos. 1:27, Rom. 3:10-23, Jes. 64:6). Genom att Jesus dog på korset försonades vi med Gud, hans blod blev det fullkomliga offer som Fadern accepterade (Hebr. 9:12, 22)
  • Frälsningen, är en Guds gåva som vi får endast av nåd genom att tron på Jesus Kristus (Ef. 2:8-9, Rom. 3:27-28)
  • I frälsningsögonblicket döps vi av den Helige Ande in i kyrkan, som är Kristi kropp och brud (1 Kor. 12:13, Ef. 5:18,Ef. 1:22-23, 2 Kor. 11:2). Gud har givit gåvorna till kyrkan för dess uppbyggelse (Ef. 4:8-12)
  • Uppryckelsen av församlingen sker innan den stora vedermödan (1Tess 1:10, 5:9)
  • När Kristus gör slut på vedermödan och antikrist, upprättar Han sitt konungarike för ettusen år (Upp. 20:3)
  • ´

Den apostoliska trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen utgår från Romarbrevets tionde kapitel: Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda, och på den heliga Anden, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Läs mer om den apostoliska trosbekännelsen…